Kỳ Thi thứ 2 - 2012 - Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam - October 27th, 2012.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh