FlyKick
VS. Nguyễn Đăng Khoa
FlyKick FlyKick FlyKick
HLV. Giang Hữu Thành    HLV. Lê Duy Phước    HLV. Lê Johnny
FlyKick FlyKick FlyKick
HLV. Lưu Dương (Ngoại Vụ)    HLV. Lưu Mỹ Vân (Thủ Qũy) HLV. Nguyễn Cường (Nội Vụ)
FlyKick FlyKick FlyKick FlyKick FlyKick
Phụ Tá HLV. Nguyễn Alex Phụ Tá HLV. Trần Joanne Phụ Tá HLV. Lưu Jessica Phụ Tá HLV. Nguyễn Kirby Phụ Tá HLV. Lưu John
FlyKick FlyKick FlyKick
Phụ Tá HLV. Trần Alex Phụ Tá HLV. Trần Kendall Phụ Tá HLV. Lê Dan