Hệ Thống Đai Đẳng


Hoàng Đai
Hoàng Đai Nhất Cấp
Hoàng Đai Nhị Cấp
Hoàng Đai Tam Cấp
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
Thanh Đai
Thanh Đai Nhất Cấp
Thanh Đai Nhị Cấp
Thanh Đai Tam Cấp
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
Lục Đai
Lục Đai Nhất Cấp
Lục Đai Nhị Cấp
Lục Đai Tam Cấp
(Sơ Cấp)
(Sơ Cấp)
(Sơ Trung Cấp)
(Sơ Trung Cấp)
Hồng Đai
Hồng Đai Nhất Cấp
Hồng Đai Nhị Cấp
Hồng Đai Tam Cấp
(Trung Cấp)
(Trung Cấp)
(Phụ Tá Huấn Luyện Viên)
(Phụ Tá Huấn Luyện Viên)
Huyền Đai
Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng
Huyền Đai Đệ Nhị Đẳng
Huyền Đai Đệ Tam Đẳng
Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng
Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng
(Phụ Tá Huấn Luyện Viên)
(Huấn Luyện Viên)
(Huấn Luyện Viên)
(Huấn Luyện Viên)
(Võ Sư)
(Võ Sư)