Thái Dương Đao Pháp - HLV Lê Duy Phước - August 14th, 2011.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Video.