Phượng Hoàng Quyền Pháp - HLV Lê Duy Phước - March 19th, 2006.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Video.