Thiền Sư Quyền Pháp - Kirby Nguyen - Thi Lên Đai July 26th, 2008.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Video.