Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung - Feb 9th, 2014.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Video.