Kỳ Thi 2 - 2013 - Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam - October 26th, 2013.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh