Kỳ Thi 1 - 2013 - Mừng Đệ Tam Chu Niên - Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh