Kỳ Thi thứ 2 - 2011 - Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam - August 21st, 2011.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh