Kỳ Thi 1 - 2011 - Mừng Đệ Nhất Chu Niên - Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh