Hình ảnh Kỳ Thi 2010 tại Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam - August 14th, 2010.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh