Ngọc Trản Quyền Pháp

Ngọc Trản Ngân Đài
Tả Hữu Tấn Khai Thập Tự
Liên Diệp Liên Hoa Đả Sát Túc
Tọa Hồi Mai Phục, Tấn Đả Tam Chiến
Thối Thủ Nhị Linh
Hoành Tả Bạch Xà Lang Lộ
Hữu Hoành Sát Thanh Long Phiên Giang
Phụ Tử Tương Tùy
Hoành Hữu Bạch Xà Lang Lộ
Tả Hoành Sát Thanh Long Phiên Giang
Phụ Tử Tương Tùy
Phát Hồi Địa Hổ
Triển Dực Song Phi, Hạ Bàn Lôi Đản Đả
Hồi Tiễn Tọa Khai Cung
Huỳnh Long Quyển Địa
Tấn Đả Song Quyền
Hoành Tả Phục Hạc Khai Linh
Trực Tiền Quyển Địa
Tấn Đả Song Quyền
Hoành Hữu Phục Hạc Khai Linh
Trực Tiền Quyển Địa
Tấn Đả Song Quyền
Tý Ngọ Hồi Hậu Đả Thập Tự
Hồi Tẩu Mã Dương Tiên
Bái Tổ Lập Như TiềnTrở về trang "Bài Thiệu"