Tứ Hải Quyền Pháp

Tả Mê Vân Thiết Tảo
Hữu Mê Vân Thiết Tảo
Đồng Tử Phản Âm
Ngũ Thốn Kim Khước
Đạo Thiết Mã Chuyển Thân Phục Hổ
Xá Thân Hạc Pháp
Tả Thượng Mã Tướng Quân Thiết Ấn
Hữu Thượng Mã Tướng Quân Thiết Ấn
Thiết Tảo Thủ Liên Hoàn Phóng Tiễn
Song Tam Tiễn Hắc Ngưu Nhập Thạch
Kim Kê Phi Cánh
Tả Tảo Hữu Bác, Hữu Tảo Tả Bác
Khấu Đả Tam Tinh, Tứ Thông Khước
Hổ Phong Thể Môn, Đại Ấn Chưởng
Lạc Mã Khấu Đả, Pháo Thăng Thiên
Bôn Chiêm Lạc Tốt
Thượng Mã Tam Bộ Phá Tam Quan
Ô Vong Cái NguyệtTrở về trang "Bài Thiệu"