Lão Mai Quyền Pháp

Lão Mai Độc Thụ Nhất Chi Vinh
Lưỡng Túc Khinh Khinh Tấn Bộ Hoành
Đản Nhất Cấp Ba Hồi Lão Khởi
Phi Nhất Sắc Tiền Thoái Khinh Đình
Tàn Nha Hổ Dương Oai Thiết Tảo
Chuyển Vóc Long Tất Lực Lôi Oanh
Lão Hầu Tọa Tĩnh Liên Ba Biến
Hồ Điệp Song Phi Lão Bạng Sanh
Nguyệt Quật Song Câu Lôi Điện Chấn
Vân Tôn Tam Tảo Hổ Xạ ThànhTrở về trang "Bài Thiệu"