Phượng Hoàng Quyền Pháp

Phượng Hoàng Tranh Cước Vỹ
Mãnh Hổ Khai Địa Phi
Song Long Truyền Bảo Đỉnh
Đoạt Trấn Vũ Uy Trì
Nhất Cấp Khai Binh Phát Ấn
Nhị Cấp Trảo Hạc Binh Phi
Tấn Nhất Bộ Đề Hoành Tam Bộ
Thoái Nhất Công Sanh Biến Tứ Chi
Hồi Đầu Vọng BáiTrở về trang "Bài Thiệu"