Thần Đồng Quyền Pháp

Thủ Bái Thần Đồng
Ngư Ông Trì Thế
Xổ Bộ Xuy Phong
Hoành Khai Tả Tọa Thái Công
Phát Hồi Địa Hổ
Đả Song Phi Chiếc Phụng Đơn Hành
Đản Tả Đả Tả
Đản Hữu Đả Hữu
Phi Nhất Bộ Thần Đồng Chấp Thủ
Lưỡng Biên Lập Như TiềnTrở về trang "Bài Thiệu"