Khai Môn Quyền Pháp

Tí Ngọ Khai Môn
Vân Tôn Án Nguyệt
Huỳnh Hầu Tiến Tửu
Lưỡng Tuyệt Tranh Châu
Long Nhiễu Vân Đài
Hữu Thủ Bạt Sơn
Chu Tâm Tả Dực
Tả Hữu Xung Quyền
Tung Hoành Tứ Lộ
Tả Thủ Bạt Sơn
Chu Tâm Hữu Dực
Hư Thực Thôi Sơn
Lập Bộ Như Tiền
Chân Nhân Bái TổTrở về trang "Bài Thiệu"