Song Xỉ

Song Xỉ Ẩn Nội Trong Mình
Thấy Người Giáng Hạ Rùng Mình Tấn Lên
Tấn Rồi Tay Hữu Sang Qua
Chân Tả Thoái Hậu Đản Mà Cho Tinh
Rồng Bay Phụng Múa Tứ Linh
Ra Tài Chưa Mấy Đã Kinh Anh Hùng


Trở về trang "Bài Thiệu"