Thái Dương Đao Pháp

Thái Dương Thượng Đỉnh Khai Quang Điển
Thiết Tỏa Đề Đao Tróc Độc Lang
Mãnh Hổ Xuyên Lâm Tàng Thạch Động
Phi Long Quá Hải Đáo Biên Giang
Hạ Bàn Cổ Thạch Đài Vọng Nguyệt
Chuyển Bộ Chiêu Đao Phá Trận Man
Đảo Bộ Hoành Sơn Đoạt Ấn Bào
Đáo Đầu Nhật Tảo Chiếu Giang San


Trở về trang "Bài Thiệu"