Siêu Ông - Đại Đao Pháp

Xung Thiên Đề Đao Phản Trảm Nghinh
Lôi Phong Trá Tẩu Quỷ Thần Kinh
Đê Đầu Tầm Thọ Lai Phụng Tấn
Trảm Phạt Trung Bình Tọa Ngưu Canh
Long Thăng Hổ Giáng Loan Xa Sát
Tiềm Tàng Ẩn Phục Điểu Kiên Thinh
Lạc Mã Bàng Phi Lai Cấp Thích
Tứ Trung Bình Tọa Phục Sanh Môn


Trở về trang "Bài Thiệu"