Song Tô

Bút Thần Điểm Nhãn Ảnh Hóa Long
Hồi Bộ Trảm Tinh Ưng Đằng Không
Thôi Song Vọng Nguyệt Loan Phụng Hội
Bảo Ngọc Song Long Vũ Thiên Không
Long Thăng Hổ Dược Xuyên Tâm Thích
Lôi Chấn Phong Vân Phi Nhị Long
Đại Bàng Triễn Dực Qui Hồi Tổ
Vân Long Phong Hổ Ứng Nam Phương
Vén Mây Ngắm Nguyệt Nhìn Sao Rớt
Rồng Bay Phượng Múa Cõi Trời Nam
Đón Gió Đông Vung Đao Thúc Trống
Gặp Rồng Bay Hổ Phục Đầu Non
Phá Rừng Chém Rắn Xuyên Sơn
Giương Cung Phạt Thảo Cánh Bằng Bay Xa
Chống Phục Binh Tả Xông Hữu Đột
Tạm Lui Quân Về Giữ Ải Quan
Phản Công Dao Tréo Gọng Kềm
Như Rồng Gặp Nước Như Hùm Thêm Vây
Giặc Tan Hồi Bộ Thâu Quân
Quyết Tâm Giữ Vững Cõi Bờ Giang Sơn


Trở về trang "Bài Thiệu"