Long Môn Kiếm Pháp

Gươm Linh Diêu Động Bái Tổ Tiên
Hoành Khai Tấn Thích Tả Hữu Biên
Đào Tẩu Bộ Hồi Xà Lộ Vỹ
Trường Lập Hóa Đao Lạc Bộ Tiền
Tiền Sát Kiên Hành Thích Như Thích
Tẩu Mã Hậu Hoành Hành Như Hành
Sơn Trung Kiến Khách Anh Hùng Thế
Xuyên Thượng Bàng Phi Hạ Giang Trung
Phản Mã Hồi Thành Long Môn Bộ
Hoành Thân Sát Thích Lập Như Tiền


Trở về trang "Bài Thiệu"