Thái Sơn Côn Pháp

Thái Sơn Trích Thủy Địa Xà Liên
Thượng Bổng Kỳ Lân Thoái Bạch Viên
Huy Kỳ Độc Giác Trung Bình Hạ
Thượng Thích Đại Đăng Tấn Thừa Thiên
Hồi Đầu Trực Chỉ Liên Tam Thích
Đồng Tân Thuận Thế Phá Vân Biên
Tẩu Thố Hồi Sơn Hoành Phá Kiếm
Linh Miêu Mai Phục Tấn Thích Ngưu
Thừa Châu Bố Địa Loan Côn Thích
Hồi Tiễn Kim Kê Đả Trung Lang
Phi Phong Sậu Vũ Khai Ngưu Giác
Tiểu Tử Tam Phiền Giá Mã An


Trở về trang "Bài Thiệu"